POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS DEL    CLUB BÀSQUET CANET

25/5/2018   Canet de Mar

D’acord amb la normativa europea de Protecció de Dades i amb el nou Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (“RGPD”) que serà aplicable a partir del 25 de maig de 2018, el CLUB BÀSQUET CANET, estableix el següent PROTOCOL a fi de donar-hi compliment:

1.- RESPONSABLE
El CLUB BÀSQUET CANET, Codi Identificació Fiscal G58850272, Adreça postal: C/ Catalunya, s/n, 08360 Canet de Mar. Correu electrònic: cbcanet@gmail.com 

2.- FINALITATS AMB LES QUALS ES TRACTEN LES DADES
a) Comunicació, mitjançant correu electrònic o correu postal, de les activitats que du a terme el club, de la seva situació d’altres temes que considerin d’interès.
b) Facturació dels rebuts corresponents a les quotes domiciliats a entitats financeres pel seu pagament.
Les dades mai seran facilitades ni cedides a tercers, només s’utilitzaran per la comunicació del club amb la pròpia persona.

3.- LEGITIMACIO PER TRACTA LES DADES
La dona la pròpia persona interessada en sol·licitar la pertinença al club com a soci.

4.- DESTINATARIS DE LES DADES
a) El club que en fa custodia
b) La pròpia persona, en rebre les comunicacions del club.
c) L’entitat financera on la pròpia persona te domiciliada la quota.

5.- DRET DE LA PERSONA
La persona podrà accedir, rectificar i cancel·lar, en qualsevol moment, la cessió de les seves dades per les finalitats exposades en l’apartat 2.
L’accés per modificar les seves dades ho serà mitjançant correu electrònic o correu postal a les següents adreces:
Correu electrònic: cbcanet@gmail.com
Correu postal: CLUB BÀSQUET CANET
C/ Catalunya, s/n
08360 Canet de Mar

6.- CONSERVACIO DE LES DADES
Les dades personals de les persones que hagin demanat la pertinença al club seran guardades en un arxiu informàtic i protegit amb clau xifrada d’accés. Periòdicament se’n faran copies de seguretat. 
Quan la persona es doni de baixa les seves dades es conservaran durant un termini de sis anys a partir del moment que la pròpia persona ho decideixi i ho comuniqui al club. 

7.-RECLAMACIONS
Si consideres que s’han vist vulnerats els teus drets pots interposar una reclamació davant l’Agencia Española de Protección de Datos 


25 de Maig de 2018 

BOTIGA VIRTUAL

EL CLUB A LA XARXA

Amb la col·laboració de: